Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire KOMUNALAC PETRINJA, d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine broj 25/13, 85/15 i 69/22). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva KOMUNALCU PETRINJA, d.o.o. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

na adresu KOMUNALCA PETRINJA d.o.o., Gundulićeva 14, 44 250 PETRINJA

putem e-mail: pravna_sluzba@komunalac-petrinja.hr

ili

donijeti osobno u KOMUNALAC PETRINJA d.o.o. radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.

Službenik za informiranje:

IVANA KUKOLEČA BREZIČEVIĆ, dipl.iur.

Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na broj telefona: 044/527-437.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

KOMUNALAC PETRINJA d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, koji su objavljeni u Narodnim novinama broj 12/14, 15/14 i 141/22.