• 29.04.2010

NATJEČAJ ZA SAMOSTALNOG REFERENTA ZAŠTITE OKOLIŠA

 Na temelju odluke direktora, Komunalac Petrinja d.o.o., Petrinja Gundulićeva 14,  raspisuje       N A T J E Č A J     za prijem u...

  • 08.04.2010

OBAVIJEST O PRIMJENI ČLANKA 5.c ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN 110/07, 125/08)

Članak 5.c Zakona o javnoj nabavi propisuje da naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom, ako čelnik tijela...