Natječaj za radno mjesto "samostalni referent za pravne poslove"

Objava: 22.09.2014
 
Na temelju članka 10. Kolektivnog ugovora Komunalca Petrinja d.o.o., Direktor trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o.,  dana 19.05. 2014 godine,  raspisuje
 
 
 
N A T J E Č A J
 
 
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radno mjesto
 
 
   - samostalni referent za pravne poslove
 
Uvjeti: VSS –završen pravni fakultet,
             položen pravosudni ispit, 3 godine rada na pravnim poslovima
 
Uz prijavu kandidati su obvezni priložiti:
-         životopis
-         dokaz o državljanstvu
-         dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu
-         uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci )
 
Prijave se podnose u roku 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i web.stranici Komunalca, na adresu: Komunalac Petrinja d.o.o., Petrinja, Gundulićeva 14.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.
 
 
 
                                                                                                      Komunalac Petrinja d.o.o.
Oglasne ploče - 2x