Privremeno skladište građevinskog materijala 'Mala Gorica'

Objava: 11.01.2024

Obavijest o kupnji / dodjeli obrađenog građevinskog materijala

 

Poštovani,

 

obavještavamo Vas da je temeljem Odluke o davanju na raspolaganje Komunalcu Petrinja d.o.o. obrađenog građevinskog materijala koji je nastao kao posljedica potresa, a koji se nalazi na dijelu k.č.br. 297/2, k.o. Brest Pokupski, od 27. prosinca 2024. godine došlo do izmjene uvjeta davanja na raspolaganje i korištenja zaprimljenog građevinskog materijala (šute) koja se nalazi na privremenom skladištu građevinskog materijala Mala Gorica.

 

Odlukom se utvrđuje i način raspolaganja obrađenim građevinskim materijalom koji Komunalac Petrinja d.o.o. izdaje temeljem prethodno podnesenog zahtjeva, kako slijedi:

  • prodajom fizičkim i pravnim osobama temeljem osobnog podnošenja zahtjeva za kupnju,
  • preuzimanjem građevinskog materijala bez plaćanja naknade, fizičkim i pravnim osobama čiji su objekti uklonjeni ili će biti uklonjeni nakon stupanja na snagu Odluke, temeljem prethodno podnesenog zahtjeva za dodjelu,
  • preuzimanjem građevinskog materijala bez plaćanja naknade, Vijećima mjesnih odbora i Vijećima gradskih četvrti, temeljem prethodno podnesenog zahtjeva za dodjelu,
  • preuzimanjem građevinskog materijala bez plaćanja naknade, jedinicama lokalne i područne samouprave i javnopravnim tijelima, temeljem prethodno podnesenog zahtjeva za dodjelu.

Zahtjev za kupnju odnosno dodjelu obrađenog građevinskog materijala nastalog kao posljedica potresa podnosi se na propisanom obrascu koji je dostupan za preuzimanje na adresi poslovnih prostorija Komunalca Petrinja d.o.o., Ivana Gundulića 14, 44250, Petrinja ili preuzimanjem web obrasca u sklopu ove obavijesti (desno).

 

S poštovanjem,

 

Komunalac Petrinja d.o.o.